Przedszkole Integracyjne w Kwidzynie

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE TERMINY:

Grupa pomarańczowa dnia 27,28 czerwca godzina 15:15 sala grupy. Zapraszają Panie Ewa i Bożena
Grupa malinowa dnia 27.06 godzina 16:00 sala grupy (I piętro) . Zapraszają Panie Magda i Weronika
Informacje o terminach zajęć w sierpniu bedą podane na naszej stronie internetowej w lipcu. Do zobaczenia:-)

Pracujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o program
" Nasze Przedszkole. Program Edukacji Przedszkolnej".

Autorskie programy edukacyjne realizowane w roku szkolnym 2016/2017:
 • Program wychowawczy „Wspólnie znaczy lepiej”- M. Borko, B. Madajczak.
  Program obejmuje problematykę społeczną i dostarcza dzieciom podstaw do prawidłowego funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.

 • Program profilaktyczny „Bezpiecznie i zdrowo – jak unikać zagrożeń” – B. Madajczak.
  Dzieci poznają zasady warunkujące bezpieczeństwo własne i innych, zdrowe odżywianie się, dbanie o higienę. Są uwrażliwiane na zagrożenia, jakim mogą ulec w momencie nie przestrzegania ustalonych zasad.

 • Program terapeutyczny „Terapia pedagogiczna” – M. Pokora.
  Stymulacja ogólnorozwojowa pomaga w udzieleniu właściwej pomocy dzieciom niepełnosprawnym w wyrównywaniu jego braków edukacyjnych.

 • Program bajko terapii „Usiądź na chwileczkę, poczytajmy bajeczkę”- J. Woszczycka.
  Program umożliwia kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, łatwiejsze „otwarcie się ” na innych, eliminację lęków i zahamowań. Bajki pomagają dzieciom w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych, takich jak np. irracjonalne lęki lub pierwsze dni w przedszkolu.

 • Program dla dzieci uzdolnionych artystycznie „Mam talent” – Ilona Czarnik.
  Program umożliwia rozwinięcie zdolności artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształcenie umiejętności jej odbioru i tworzenie w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej.

 • Program adaptacyjny "Mamo, tato idę do przedszkola" - Ilona Czarnik.
  Program realizowany w grupie dzieci 2-3 letnich "Malinowa".

 • Program adaptacyjny "Będę przedszkolakiem" - Aleksandra Wnuk.
  Program realizowany w grupie dzieci 3-4 letnich "Pomarańczowa".

RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY MŁODSZE
0600 - 700 Schodzenie się dzieci; zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach międzyoddziałowych). Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
0700 - 0800 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.
0800 - 0900 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawa ruchowa lub zestaw zabaw ruchowych.
Czynności higieniczno – porządkowe. (Ćwiczenia samodzielności).
I śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. (Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm zasad).
0900 - 1000 Zajęcia dydaktyczne. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy.
Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. q
1000 - 1100 Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela.
II śniadanie.
Czynności samoobsługowe przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków).
Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.
1100 - 1200 Zorganizowane i swobodne gry i zabawy ruchowe na powietrzu w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
Zabawa ruchowa.
Czynności higieniczne. (Ćwiczenie samoobsługi).
Obiad. Kultura zachowania się przy stole. (Wdrażanie do samoobsługi, ćwiczenie prawidłowego posługiwania się sztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się, przestrzeganie norm zasad).
1200 - 1300 Realizacja dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, różne formy relaksu, z wykorzystaniem wybranych technik relaksacyjnych - relaks czynny i bierny (elementy muzykoterapii, dziecięce masażyki), słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej. (Wykorzystanie bajek do kształtowania właściwych nawyków i zachowań).
1300 - 1400 Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu.
Organizowanie zajęć dodatkowych (zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi dzieci) oraz różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie.
1400 - 1500 Zabawa ruchowa, czynności higieniczno – porządkowe.
Podwieczorek. (Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm zasad).
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
1500 – 1600 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach międzyoddziałowych). Zabawy w/g inwencji dzieci.


RAMOWY ROZKŁAD DNIA - GRUPY STARSZE
0600 - 700 Schodzenie się dzieci; zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach międzyoddziałowych). Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
0700 - 0800 Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci; zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę.
0800 - 0900 Zabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela. Ćwiczenia poranne.
Czynności higieniczno – porządkowe. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Samodzielne i rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych. Wdrażanie do samodzielności.
I śniadanie ( Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania).
0900 - 1000 Zajęcia dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej.(Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i wybrane programy).
1000 - 1100 Zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
II śniadanie.
Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka.
Zorganizowane zabawy ruchowe na powietrzu. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Podejmowanie zabaw tematycznych, dydaktycznych, badawczych i ruchowych.
1100 - 1200 Zorganizowane i swobodne gry i zabawy ruchowe na powietrzu (przestrzeganie norm zasad)w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej.
1200 - 1300 Obiad. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Wspieranie samodzielnych działań dziecka(Samodzielne i rzetelne wykonywanie zadań dyżurnych, przestrzeganie norm i zasad. Wdrażanie do samodzielności i samoobsługi. Pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania).
Realizacja dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (w tym czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, pomoc psychologiczno - pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, różne formy relaksu, słuchanie literatury dziecięcej, muzyki klasycznej, zabawy teatralne.( Wykorzystanie bajek do kształtowania właściwych nawyków i zachowań).
1300 - 1400 Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie. Utrwalanie poznanych treści, zabawy graficzne, rysowanie, majsterkowanie, zabawy i gry językowe. Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej podczas bieżącej pracy z dziećmi.
1400 - 1500 Zabawa ruchowa.
Czynności higieniczno – porządkowe.
Podwieczorek(doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, przestrzeganie norm zasad).
Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.
1500 – 1600 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału - w grupach międzyoddziałowych). Zabawy w/g inwencji dzieci.


Wszystkie zajęcia dodatkowe rozpoczynają się po godzinie 13.00

Do końca roku szkolnego 2016/2017 zajęcia z języka angielskiego odbywać się będą w godzinach obejmujących podstawę programową.

W bieżącym roku szkolnym będziemy gościć w naszym przedszkolu dwóch wolontariuszy z zagranicy. Dzięki codziennym spotkaniom dzieci będą miały możliwość obcowania z językiem angielskim.